Nếu bạn thông minh | hoangngocson.com
Nếu bạn thông minh thì bạn sẽ phân biệt được đâu là người giỏi, đâu là bọn dở hơi. Nếu bạn thông minh thì bạn sẽ hiểu được những ai tốt với bạn và ai không tốt với bạn. Nếu bạn thông minh thì bạn sẽ hiểu được những lời tôi nói. Nếu bạn thông…

Bí Mật đã được truyền qua nhiều thời kỳ, đã từng bị xuyên tạc, che giấu, thất lạc, đánh cắp, và có người đã bỏ ra một số tiền khổng lồ chỉ để sở hữu được Bí Mật. Nhiều nhân vật kiệt xuất trong lịch sử đã thấu hiểu và ứng dụng được Bí Mật…