Sử dụng phương pháp Hedging khi giao dịch forex Một nhà đầu tư khi hoạt động trên thị trường forex nếu quyết định đặt hai lệnh ở trạng thái đối xứng và ngược chiều nhau thực sự không mang ý nghĩa gì khi có cùng khối lượng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh việc tính toán,… (0 comment)