Tặng “Những bí mật thành công Forex”   Nội dung sách :  Quyển sách giúp cải thiện kết quả kinh doanh Gold, Forex, Stock cho bạn.  Bạn sẽ hiểu được các “tử huyệt” mà nhiều trader chưa thành công mắc phải.  Bạn sẽ biết những bí mật giao dịch thành công của Warren Buffet, Soros, Richard… (0 comment)